POHŘEBNÍ SLUŽBA OTÝLIE


Nonstop bezplatná linka     800 111 002

Vážení pozůstalí,

smrt blízkého člověka je pro Vás velmi těžká. Váš zármutek je přirozenou reakcí na bolestnou ztrátu, kterou jste utrpěli. Budete procházet obdobím truchlení, kdy se vyrovnáváte s pocity bolesti a bezmoci. Truchlení Vám postupně pomáhá přijmout tuto novou skutečnost a vykročit dál. V tomto období každý potřebuje blízkost a podporu, neostýchejte se ji proto vyhledat.

Zařizování pohřbu

Pozůstalí mají právo na výběr provozovatele pohřební služby. Zaměstnanci nemocnice nejsou v žádném případě oprávněni poskytovat informace o službách pohřebních firem a nemocnice není zprostředkovatelem sjednání pohřbu. Pro potřeby osob zajišťujících pohřeb vydává oddělení, kde nemocný zemřel, tzv. list o prohlídce zemřelého, a to na základě předložení průkazu osobní totožnosti, se kterým se dotyčný obrátí na pohřební službu.

Doklady a věci, které jsou zapotřebí k objednání pohřbu

Osobní věci

Osobní věci zemřelého jsou vydány osobě blízké po předložení občanského průkazu na oddělení, kde pacient zemřel. Oddělení může vydat osobě blízké oblečení a věci osobní potřeby.

Cennosti

Cennosti, vkladní knížky, šperky, drahé kovy, hodinky, mobilní telefon, notebook, rádio, televize, cenné papíry, bankovní karty, hotové peníze tuzemské i zahraniční v částce nad 1 000 Kč a rovněž klíče od bytu/domu zemřelého podléhají dědickému řízení. (Také částka starobního důchodu v případě, že byla z důvodu nepřevzetí zaslána na depozitní účet, podléhá dědickému řízení.) Pozůstalost je nahlášena místně příslušnému okresnímu soudu dle místa bydliště zemřelého a je uložena v depozitu nemocnice do doby vydání rozhodnutí o dědictví. Pro pozdější vyzvednutí pozůstalosti bude dědic potřebovat pravomocné rozhodnutí o dědictví a občanský průkaz. Pokud některý účastník dědického řízení (dědic či vedlejší účastník - zaměstnavatel) potřebuje některou věc patřící do dědictví po zemřelém (např. klíče od bytu z důvodu zajištění oděvu po zemřelém, zajištění zvířat, odstranění havárie nebo služební notebook apod.), učiní na základě jeho zdůvodnění neodkladné opatření kterýkoliv soud.

Osobní doklady

Občanský průkaz (rovněž cestovní pas), který měl zemřelý u sebe v době úmrtí v nemocnici, předá nemocnice na příslušný obecní úřad pověřený vedením matriky. Tento úřad hlásí úmrtí na evidenci obyvatel, centrálnímu registru pojištěnců veřejného zdravotního pojištění a České správě sociálního zabezpečení.

Kam odevzdat

V případě cizince cestovní pas, průkaz o povolení k pobytu, potvrzení o přechodném pobytu na území ČR, průkaz o povolení k trvalému pobytu, pobytovou kartu rodinného příslušníka občana Evropské unie nebo průkaz o povolení k trvalému pobytu občana Evropské unie – nejbližšímu útvaru policie.

Starobní důchod

Úmrtí ohlaste na příslušné okresní správě sociálního zabezpečení nebo na poště, která důchod vyplácela.

Kompenzační pomůcky

Odevzdávají se: mechanické a elektrické invalidní vozíky, polohovací lůžka, mechanické a elektrické zvedáky (více informací naleznete v číselníku VZP – zdravotnické prostředky na stránkách www.vzp.cz/poskytovatele/ciselniky/zdravotnicke-prostredky, pomůcky, které se vracejí, mají v políčku způsob úhrady pojišťovnou příznak R). Neodevzdávají se: berle, hole, sedačka do vany, chodítka, nástavce na WC, klozetová křesla.

Úmrtní list

Úmrtní list vydává matrika kde nastalo umrtí. Lhůta na vystavení úmrtního listu je stanovena na 30 dnů.

Vyřízení pozůstalosti a dědictví

Matrika obecního úřadu zašle příslušnému obvodnímu soudu podle místa trvalého pobytu zemřelého jeho úmrtní list. Soud pověří vyřízením pozůstalosti a dědictví notáře – soudního komisaře. K vyřízení dědického řízení budete notářem písemně vyzváni.

Státní sociální podpora

Pohřebné: Náleží osobě, která vypravila pohřeb nezaopatřenému dítěti, nebo osobě, která byla rodičem nezaopatřeného dítěte, a to za podmínky, že zemřelá osoba měla ke dni úmrtí trvalý pobyt na území ČR.

Vdovský a vdovecký, sirotčí důchod

Žádost pozůstalé osoby vyřizuje Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ). Další podrobné informace získají pozůstalí na důchodovém oddělení okresní správy sociálního zabezpečení dle místa svého bydliště nebo na webových stránkách ČSSZ (www.cssz.cz) či Ministerstva práce a sociálních věcí (www.mpsv.cz).

Nárok na pracovní volno

Na 2 dny při úmrtí manžela, druha nebo dítěte a na další den k účasti na pohřbu těchto osob, na 1 den k účasti na pohřbu rodiče a sourozence, rodiče a sourozence manžela, jakož i manžela dítěte nebo manžela sourozence a na další den, jestliže zaměstnanec obstarává pohřeb těchto osob, a na nezbytně nutnou dobu, nejvýše na 1 den, k účasti na pohřbu prarodiče nebo vnuka nebo prarodiče manžela nebo jiné osoby, která sice nepatří k uvedeným fyzickým osobám, ale žila se zaměstnancem v době úmrtí v domácnosti, a na další den, jestliže zaměstnanec obstarává pohřeb těchto osob.

Vyřízení pozůstalosti a dědictví

Dědické řízení se zahajuje, jakmile je příslušný soud o úmrtí informován. Soud pověří projednáním dědictví notáře. K vyřízení dědického řízení jsou pozůstalí notářem písemně vyzváni.

Zařizování pohřbu

Pozůstalí mají právo na výběr provozovatele pohřební služby. Zaměstnanci nemocnice nejsou v žádném případě oprávněni poskytovat informace o službách pohřebních firem a nemocnice není zprostředkovatelem sjednání pohřbu. Oddělení, kde nemocný zemřel, vydá osobě zařizující pohřeb List o prohlídce zemřelého (část B2), a to na základě předloženého průkazu totožnosti. S tímto tiskopisem se dotyčný obrátí na pohřební službu.

Dědictví

Pokud zemře blízký člověk – rodič nebo partner, čeká vás vedle pohřbu také vyřízení několika formalit. Samostatná kapitola je dědické řízení, během kterého se vedle majetku dělí i případné dluhy. Řízení o dědictví musí proběhnout vždy: tedy i v situaci, kdy zemřelý nic nevlastnil. Když lékař konstatuje smrt, nahlásí úmrtí matričnímu úřadu v obci, kde zesnulý naposledy bydlel. Matrika předá zprávu soudu, který pověří notáře vedením dědického řízení – sami si notáře vybrat nemůžete. Notář si pak předvolá osobu, která zná rodinné a majetkové poměry zemřelého. Obvykle jde o osobu, která zařídila pohřeb. Proběhne předběžné šetření, během kterého se notář snaží zjistit okruh dědiců a rozsah majetku. Zároveň vás může učinit správcem pozůstalosti – což je potřeba například při jednání s bankou.

Mzda a úmrtí zaměstnance

Když zemře zaměstnanec, jeho pracovní poměr přirozeně končí. Zůstávají nevyřízené pohledávky: dosud nevyplacená mzda, náhrady mzdy nebo nemocenské. Pozůstalí je můžou dostat hned, bez čekání na dědické řízení.

Bankovní účet

Úmrtí majitele účtu můžete bance oznámit prostřednictvím úmrtního listu, nebo počkat, až jí tuto informaci předá notář (ti se na banku obracejí, aby zjistili zůstatek na účtu). Doručením úmrtního listu (případně oznámením notáře) ale účet v bance nekončí, dál z něj odcházejí trvalé platební příkazy „Výjimkou jsou trvalé platby, u kterých majitel účtu určil, že se v nich po jeho smrti pokračovat nemá. Tyto platební transakce banka zastaví následující den poté, co se hodnověrně dozví, že majitel účtu zemřel,“

Energie a mobilní služby

Vedle bankovních účtů není od věci spojit se s dodavatelem elektřiny či plynu. Ze zákona totiž platí: smlouva s dodavatelem energií končí úmrtím odběratele. V praxi pak záleží, zda chcete, aby odběrné místo zaniklo úplně, nebo potřebujete energie přepsat na sebe. V obou případech stačí, když dodavateli prokážete úmrtí – prostřednictvím úmrtního listu nebo lékařské zprávy o úmrtí. Na ukončení dědického řízení čekat nemusíte. „Lidé si často myslí, že převod je možný až po ukončení dědického řízení, což ale není pravda. Přepis se provádí na základě úmrtního listu nebo lékařské zprávy o úmrtí. Podobně lze postupovat i v případě mobilních operátorů: jednoduše doručíte úředně potvrzené doklad o úmrtí. Pokud se smlouva ruší z důvodu úmrtí, operátoři si neúčtují poplatek za předčasné ukončení smlouvy.

Odškodné

https://www.odskodne.cz/skoda-zpusobena-smrti-umrtim

Víme, že toto období pro Vás nebude lehké. Budete-li potřebovat jakoukoliv informaci, radu nebo pomoc, můžete se obrátit na naši kancelář Pohřební služby Otylie s.r.o. v Biskupské ulici č. 6 kde jsou Vám naši zaměstnanci připraveni pomoci – telefonní číslo 386 353 209 nebo bezplatná nonstop linka 800 111 002, nebo email: info@pohrebnisluzbaotylie.cz.