Informace pro pozůstalé – co byste měli vědět

Zařizování pohřbu

Pozůstalí mají právo na výběr provozovatele pohřební služby. Zaměstnanci nemocnice nejsou v žádném případě oprávněni poskytovat informace o službách pohřebních firem a nemocnice není zprostředkovatelem sjednání pohřbu. Pro potřeby osob zajišťujících pohřeb vydává oddělení, kde nemocný zemřel, tzv. list o prohlídce zemřelého, a to na základě předložení průkazu osobní totožnosti, se kterým se dotyčný obrátí na pohřební službu.

Cennosti

Cennosti, vkladní knížky, šperky, drahé kovy, hodinky, mobilní telefon, notebook, rádio, televize, cenné papíry, bankovní karty, hotové peníze tuzemské i zahraniční v částce nad 1 000 Kč a rovněž klíče od bytu/domu zemřelého podléhají dědickému řízení. (Také částka starobního důchodu v případě, že byla z důvodu nepřevzetí zaslána na depozitní účet, podléhá dědickému řízení.) 

Pozůstalost je nahlášena místně příslušnému okresnímu soudu dle místa bydliště zemřelého a je uložena v depozitu nemocnice do doby vydání rozhodnutí o dědictví. Pro pozdější vyzvednutí pozůstalosti bude dědic potřebovat pravomocné rozhodnutí o dědictví a občanský průkaz. 

Pokud některý účastník dědického řízení (dědic či vedlejší účastník – zaměstnavatel) potřebuje některou věc patřící do dědictví po zemřelém (např. klíče od bytu z důvodu zajištění oděvu po zemřelém, zajištění zvířat, odstranění havárie nebo služební notebook apod.), učiní na základě jeho zdůvodnění neodkladné opatření kterýkoliv soud.

Osobní doklady

Občanský průkaz (rovněž cestovní pas), který měl zemřelý u sebe v době úmrtí v nemocnici, předá nemocnice na příslušný obecní úřad pověřený vedením matriky. Tento úřad hlásí úmrtí na evidenci obyvatel, centrálnímu registru pojištěnců veřejného zdravotního pojištění a České správě sociálního zabezpečení.

Kam odevzdat

občanský průkaz – pokud si ho neponechá matrika obecního úřadu v místě úmrtí, tak ho odevzdejte na matriku obecního úřadu v místě trvalého bydliště zemřelého

průkaz zdravotní pojišťovny – na příslušnou pobočku pojišťovny

řidičský průkaz – na dopravní inspektorát

cestovní pas – na oddělení pasů a víz

vojenskou knížku – na obvodní vojenskou správu

zbrojní průkaz – na policii ČR

v případě cizince cestovní pas, průkaz o povolení k pobytu, potvrzení o přechodném pobytu na území ČR, průkaz o povolení k trvalému pobytu, pobytovou kartu rodinného příslušníka občana Evropské unie nebo průkaz o povolení k trvalému pobytu občana Evropské unie – nejbližšímu útvaru policie

Starobní důchod

Úmrtí ohlaste na příslušné okresní správě sociálního zabezpečení nebo na poště, která důchod vyplácela.

Kompenzační pomůcky

Odevzdávají se: mechanické a elektrické invalidní vozíky, polohovací lůžka, mechanické a elektrické zvedáky (více informací naleznete v číselníku VZP – zdravotnické prostředky na stránkách www.vzp.cz/poskytovatele/ciselniky/zdravotnicke-prostredky, pomůcky, které se vracejí, mají v políčku způsob úhrady pojišťovnou příznak R).

Neodevzdávají se: berle, hole, sedačka do vany, chodítka, nástavce na WC, klozetová křesla.

Úmrtní list

Úmrtní list vydává matrika kde nastalo umrtí. Lhůta na vystavení úmrtního listu je stanovena na 30 dnů. 

Vyřízení pozůstalosti a dědictví

Matrika obecního úřadu zašle příslušnému obvodnímu soudu podle místa trvalého pobytu zemřelého jeho úmrtní list. Soud pověří vyřízením pozůstalosti a dědictví notáře – soudního komisaře. K vyřízení dědického řízení budete notářem písemně vyzváni. 

Státní sociální podpora

Pohřebné: Náleží osobě, která vypravila pohřeb nezaopatřenému dítěti, nebo osobě, která byla rodičem nezaopatřeného dítěte, a to za podmínky, že zemřelá osoba měla ke dni úmrtí trvalý pobyt na území ČR.

Vdovský a vdovecký, sirotčí důchod

Žádost pozůstalé osoby vyřizuje Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ). Další podrobné informace získají pozůstalí na důchodovém oddělení okresní správy sociálního zabezpečení dle místa svého bydliště nebo na webových stránkách ČSSZ (www.cssz.cz) či Ministerstva práce a sociálních věcí (www.mpsv.cz).

Nárok na pracovní volno

na 2 dny při úmrtí manžela, druha nebo dítěte a na další den k účasti na pohřbu těchto osob,

na 1 den k účasti na pohřbu rodiče a sourozence, rodiče a sourozence manžela, jakož i manžela dítěte nebo manžela sourozence a na další den, jestliže zaměstnanec obstarává pohřeb těchto osob, a na nezbytně nutnou dobu, nejvýše na 1 den, k účasti na pohřbu prarodiče nebo vnuka nebo prarodiče manžela nebo jiné osoby, která sice nepatří k uvedeným fyzickým osobám, ale žila se zaměstnancem v době úmrtí v domácnosti, a na další den, jestliže zaměstnanec obstarává pohřeb těchto osob.

Dědictví

Pokud zemře blízký člověk – rodič nebo partner, čeká vás vedle pohřbu také vyřízení několika formalit. Samostatná kapitola je dědické řízení, během kterého se vedle majetku dělí i případné dluhy. Řízení o dědictví musí proběhnout vždy: tedy i v situaci, kdy zemřelý nic nevlastnil. 

Když lékař konstatuje smrt, nahlásí úmrtí matričnímu úřadu v obci, kde zesnulý naposledy bydlel. Matrika předá zprávu soudu, který pověří notáře vedením dědického řízení – sami si notáře vybrat nemůžete. Notář si pak předvolá osobu, která zná rodinné a majetkové poměry zemřelého. Obvykle jde o osobu, která zařídila pohřeb. Proběhne předběžné šetření, během kterého se notář snaží zjistit okruh dědiců a rozsah majetku. Zároveň vás může učinit správcem pozůstalosti – což je potřeba například při jednání s bankou.

Mzda a úmrtí zaměstnance

Když zemře zaměstnanec, jeho pracovní poměr přirozeně končí. Zůstávají nevyřízené pohledávky: dosud nevyplacená mzda, náhrady mzdy nebo nemocenské. Pozůstalí je můžou dostat hned, bez čekání na dědické řízení.

Bankovní účet

Úmrtí majitele účtu můžete bance oznámit prostřednictvím úmrtního listu, nebo počkat, až jí tuto informaci předá notář (ti se na banku obracejí, aby zjistili zůstatek na účtu). Doručením úmrtního listu (případně oznámením notáře) ale účet v bance nekončí, dál z něj odcházejí trvalé platební příkazy „Výjimkou jsou trvalé platby, u kterých majitel účtu určil, že se v nich po jeho smrti pokračovat nemá. Tyto platební transakce banka zastaví následující den poté, co se hodnověrně dozví, že majitel účtu zemřel,“ 

Energie a mobilní služby

Vedle bankovních účtů není od věci spojit se s dodavatelem elektřiny či plynu. Ze zákona totiž platí: smlouva s dodavatelem energií končí úmrtím odběratele. V praxi pak záleží, zda chcete, aby odběrné místo zaniklo úplně, nebo potřebujete energie přepsat na sebe. V obou případech stačí, když dodavateli prokážete úmrtí – prostřednictvím úmrtního listu nebo lékařské zprávy o úmrtí. Na ukončení dědického řízení čekat nemusíte. „Lidé si často myslí, že převod je možný až po ukončení dědického řízení, což ale není pravda. Přepis se provádí na základě úmrtního listu nebo lékařské zprávy o úmrtí. 

Podobně lze postupovat i v případě mobilních operátorů: jednoduše doručíte úředně potvrzené doklad o úmrtí. Pokud se smlouva ruší z důvodu úmrtí, operátoři si neúčtují poplatek za předčasné ukončení smlouvy.

Ceník

Cena pohřbu závisí na více faktorech – jako je místo rozloučení, způsob pohřbení, typu rakve, počtu a typu květinových darů, apod. Kompletní ceník všech našich služeb naleznete v kanceláři. Naši  spolupracovníci Vám rádi poradí s výběrem a provedou Vás sjednáním dle Vašich požadavků, cenu za pohřeb si určujete sami dle Vašeho osobního cenového výběru. Představu o cenových relacích si můžete prohlédnout zde:
http://archiv.protisedi.cz/article/kolik-stoji-smrt-zjistovali-jsme-ceny-pohrebnich-sluzeb

Legislativa

Pohřební služby jsou vysoce specifickým odvětvím služeb, kdy je potřeba dbát na vysokou etickou úroveň. Z tohoto důvodu je českou legislativou regulována reklama     v odvětví pohřebnictví s cílem zabránit neetickým reklamním praktikám. Platná legislativa ZAKAZUJE zveřejňovat ceny za služby v oboru pohřebnictví stejně jako přímé nabízení pohřebních služeb potencionálním zákazníkům. Z tohoto důvodu by žádná pohřební služba v České republice neměla mít na svých webových stránkách zveřejněný takový ceník. Pohřební služby, které nerespektují zákon a ceny za pohřby zveřejňují, se tím vystavují nebezpečí udělení pokuty.

Ceník Vám bude sdělen na telefonický dotaz na naší bezplatné nonstop telefonní lince 800 111 002. Nemusíte nikam spěchat, dopředu si můžete ceny v klidu ověřit a zavolat nám. 

Mějte na paměti, že nikdo Vám nemůže předepisovat kterou pohřební službu si máte pro sjednání pohřbu vybrat. Vše si rozhodujete sami na základě vlastního úsudku

Víme, že toto období pro Vás nebude lehké. Budete-li potřebovat jakoukoliv informaci, radu nebo pomoc, můžete se obrátit na naši kancelář Pohřební služby Otylie s.r.o. v Biskupské ulici č. 6 kde jsou Vám naši zaměstnanci připraveni pomoci – telefonní číslo 386 353 209 nebo bezplatná nonstop linka 800 111 002, nebo email: psotylie@centrum.cz.